Darbo tvarkos taisyklės

IĮ vairavimo mokykla “Automanija” PATVIRTINTA

Įmonės kodas 186712341  Direktorius Ryšard Ingelevič

Adresas: Švenčionių g.63 Nemenčine

 

 

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

1.BENDROJI DALIS

1. Mokymo veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ministerijos bei susisiekimo ministerijų įsakymais, VKTI įsakymais, nutarimais, potvarkiais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vairavimo mokyklų veiklą,šiomis mokymo organizavimo taisyklėmis.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Administracinė patalpa – patalpa, pritaikyta klientams aptarnauti, dokumentams, susijusiems su papildomu vairuotojų mokymu, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti.

2.2. Mokymo patalpa – patalpa, skirta vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

2.3. Vairavimo mokykla– Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalopje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse);

2.4. Pedagoginio darbo valanda– (toliau vadinama – valanda) – valanda, kurią sudaro kontaktinė valanda (45 min. skirtos tiesioginiam mokymui) ir papildoma valanda (15min. skirta užduočių, pasiekimų, klaidų aptarimui, pasirengimui pamokai bei poilsiui).

2.5. Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius) – reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

4. Mokyklos veiklos pobūdis:
4.1. Vairuotojų pirminis mokymas;
4.3. Vairuotojų papildomas mokymas.

2. MOKYMO VEIKLA

5. Įmonės teisės:
5.1. Rengti mokymo programas.
5.2. Vykdyti vairuotojų pirminį mokymą pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą, kurio pagrindu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytose mokymo patalpose ir vairavimo mokymo aikštelėse (autodrome).
5.3. Parengti vairuotojų pirminio mokymo teminius planus, kuriuos tvirtina Direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
5.4. Vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą.
5.5. Palaikyti ryšius su kitomis mokymo įstaigomis.
5.6. Sudaryti su fiziniais asmenimis, darbdaviais bei kt. institucijomis mokymo sutartis.
5.7. Nutraukti mokymo sutartį su besimokančiuoju už nepažangumą ar sistemingus darbo tvarkos taisyklių bei mokymo organizavimo tvarkos pažeidimus, negrąžinant mokesčio už mokymą.

6. Įmonės pareigos:
6.1. Turėti įrengtas mokymo patalpas vairuotojų pirminiam, vairuotojų papildomam mokymui, kurios atitiktų patvirtintus sanitarinės higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir kitus reikalavimus ar sąlygas; nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą uždarą vairavimo mokymo aikštelę; nuosavas ar kitais teisės pagrindais naudojamas mokomąsias transporto priemones, įskaitant priekabas.
6.2. Turėti Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintus vairuotojų pirminio mokymo teminius planus, papildomo mokymo temas.
6.3. Turėti rengiamoms vairuotojų pirminiam mokymui bei papildomam vairuotojų mokymui reikalingus profesijos mokytojus, vairavimo teorijos mokytojus, vairavimo instruktorius ir eismo saugumo mokytojus bei psichologą.
6.4. Paskirti asmenis atsakingus už vairuotojų pirminį bei papildomą mokymą.
6.5. Sudaryti saugaus darbo sąlygas mokymo užsiėmimuose.
6.6. Teikti kokybiškas mokymo bei kitas paslaugas.

3. PRIĖMIMO MOKYTIS IR MOKYMO TVARKA

7. Asmenų norinčių mokytis amžius bei išsilavinimas turi būti ne mažesnis negu numatytas LR teisės aktuose ar mokymo programoje.

8. Priėmimo mokytis tvarka:
8.1. Įmonėje mokymas yra mokamas. Mokėjimo kainą ir tvarką nustato administracija.
8.2. Mokymo grupės komplektuojamos pagal asmeninius prašymus.
8.3. Mokytis į Įmonę priimami asmenys, pateikę reikalingus dokumentus, pasirašę mokymo sutartį ir sumokėję pradinį įnašą už mokymą, numatytą mokymo sutartyje.
8.4. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Įmonės. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

4. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9. Mokinių teisės:
9.1. Susipažinti su reikalavimais, mokymo programomis bei teminiais mokymo kursų planais.
9.2. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas.
9.3. Naudotis mokymo metodine literatūra bei mokymo priemonėmis.
9.4. Atidėti mokymą dėl sveikatos būklės ar kitų labai svarbių priežasčių.
9.5. Laikyti įskaitas, egzaminus pagal Įmonės nustatytą egzaminų ir įskaitų laikymo tvarką.
9.6. Nesutikus su žinių įvertinimu, raštu kreiptis į administraciją dėl pakartotinio egzaminavimo.

10. Mokinių pareigos:
10.1. Sistemingai ir stropiai mokytis, plėsti ir gilinti savo žinias.
10.2. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus Įmonės bendruomenės narius.
10.3. Vykdyti Įmonės vadovybės, mokytojų teisėtus reikalavimus.
10.4. Sumokėti Įmonės nustatytą mokestį už mokymąsi sutartyje numatyta tvarka.

11. Mokinių atsakomybė:
11.1. Besimokantieji šalinami iš mokymo, jeigu jie:
11.1.1. grubiai pažeidžia arba sistemingai pažeidinėja darbo tvarkos taisykles bei mokymo organizavimo tvarką;
11.1.2. be pateisinamos priežasties nelanko pamokų;
11.1.3. negali tęsti mokslo dėl įsigaliojusio teismo nuosprendžio;
11.1.4. laiku nesumoka nustatyto mokesčio už mokslą.

5. REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

12. Kvalifikaciniai reikalavimai:
12.1. Reikalavimus vairavimo teorijos mokytojams, vairavimo instruktoriams bei eismo saugumo mokytojams ir psichologams (toliau – mokytojai) nustato Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

12.2. Mokytojų teisės:
12.2.1. Aptarus sąlygas, pasirašyti darbo sutartį su Įmonės vadovu pagal darbo kodekso reikalavimus.
12.2.2. Teikti pasiūlymus dėl teminių mokymo kursų planų, mokymo programų ir kitų mokymo priemonių ir metodų tobulinimo.
12.2.3. Susipažinti su Įmonės mokymo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, administracijos nutarimais bei pasitarimų protokolais.
12.2.4. Burtis į profesines sąjungas, savišvietos, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius, visuomenines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Lietuvoje visuotinai priimtoms etinėms normoms.

12.3. Mokytojų pareigos:
12.3.1. Laikytis mokymo organizavimo tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių.
12.3.2. Gerbti besimokančiojo asmenybę, puoselėti jos savitumą, ugdyti tvirtas dorovines nuostatas.
12.3.3. Kaupti dalykines pedagogines, psichologines ir kitas mokymo procesui reikalingas žinias.
12.3.4. Rengti savo dalyko mokymo programas, tobulinti jų turinį, siekti, kad besimokantieji gerai išmoktų dėstomą dalyką.
12.3.5. Rengti savo dalyko metodinę medžiagą.
12.3.4. Mokyme pateikti naujausias žinias.
12.3.5. Formuoti darbo higienos įgūdžius.
12.3.6. Nepažeisti profesinės etikos reikalavimų.

6. VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

13. Vairuotojų pirminis mokymas vykdomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Mokymas organizuojamas pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo teminius mokymo kursų planus, kuriuose turi būti nustatytos konkrečios dėstomų dalykų (Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios; transporto priemonių techninė eksploatacija, darbų sauga; praktinis vairavimas) pamokų temos, turinys ir pamokų (valandų) skaičius. Teminiai planai sudaromi pagal kiekvieną transporto priemonės kategoriją, atsižvelgiant į tai, kokių kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą vairavimo mokykla gali vykdyti.

14. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir Įmonės. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarčiai sudaryti mokinys pateikia mokymo įstaigai:
14.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
14.2. vairuotojo pažymėjimą (kai siekiama įgyti aukštesnę transporto priemonės vairavimo kategoriją);
14.3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
14.4. nuotrauką-(as), priklausomai kiek siekiama įgyti vairavimo kategorijų vienu metu;
14.5. kitos mokyklos mokymo kursų baigimo liudijimą, kai siekiama tobulinti žinias ir įgūdžius;
14.6. VĮ REGITRA pažymą apie teorinio egzamino išlaikymą, kai siekiama mokytis A1, A ar B kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo.

15. Mokinių žinios pagal motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo programas vertinamos 10 balų sistema (žemiausias teigiamas balas – 6, aukščiausias balas – 10).

16. Vairuotojų pirminį mokymo kursą baigę asmenys turi išlaikyti teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą. Teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaita vykdoma išklausius visą teorinio mokymo kursą. Teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos metu mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta 3 kartus iš eilės į ne mažiau kaip 90 proc. testo klausimų (27 klausimai).
Vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinė įskaita vykdoma, kai mokinys yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B transporto priemonių kategoriją) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis patvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu.

17. Neišlaikiusiems teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos ir vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos, mokymo kursų baigimo liudijimai neišduodami( į VĮ,,Regitra” duomenų bazę nesiunčiami duomenys apie tai, kad mokinys baigė mokymo kursą).

18. Išklausiusieji mažiau kaip 80% nustatyto teorinio kurso valandų prie teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitos laikymo neprileidžiami. Jiems sudaromos sąlygos išklausyti praleistas kursų temas.

19. Neįsisavinę teorinio mokymo žinių bei neįgiję praktinio vairavimo mokymo įgūdžių gali mokytis papildomai arba išduodama pažyma apie išklausytas teorinio mokymo kurso temas bei apie praktinio vairavimo mokymo įgytus įgūdžius. Už papildomą mokymą yra mokama.

20. Pasirengus galima laikyti pakartotinai teorinio mokymo galutinio vertinimo įskaitą bei vairavimo įgūdžių patikrinimo galutinę įskaitą.

7. PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS

21.. Mokymas vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti, ši teisė grąžinama užbaigus papildomus mokymus.

22. Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojų ir mokymo įstaigos santykius, vykdant papildomą vairuotojų mokymą, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį vairuotojas turi būti informuotas, kad bendrojo teorijos mokymo kurso ir stabdymo pratimų analizės metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Atvykęs į mokymo įstaigą, prieš sudarant mokymo sutartį, vairuotojas privalo pateikti:
22.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
22.2. teismo sprendimą arba policijos nutarimą,kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
22.3. galiojančią vairuotojo svikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 08-1/a).

22.4. turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą

23. Vairuotojai mokymo įstaigoje privalo:
23.1. išklausyti 2 mokymo valandų (1 valandą sudaro 45 min.) bendrąjį teorijos mokymo kursą.
23.2. 1 valandą individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), jo (jų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę.
23.3. atlikti asmeninį 0,5 valandos vairavimo gebėjimo testą su rezultatų aptarimu grupėje.
23.4. atlikti 0,5 valandos stabdymo pratimų analizę, panaudojant lėtėjimo pagreičio matuoklį, su rezultatų aptarimu grupėje.

24. Užbaigus papildomą vairuotojų mokymą mokymo įstaiga vairuotojui išduoda motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo baigimo pažymą.

9. BAIGIAMOJI DALIS

25. Mokyklos darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems mokyklos bendruomenės nariams.

26. Visi darbuotojai ir mokiniai turi susipažinti su šiomis taisyklėmis.
Su mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis mokinys supažindinamas pasirašant mokymo sutartį.

 


 
 
 
 
1. Vadovas: Risard Ingelevic               TEL   867373041
2. Asmuo atsakingas už pirminį mokymą: Risard Ingelevic 867373041
3. Administratorius: Tadeus Ingelevic 868955717
4. VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS: Vilniaus regiono departamentas Švitrigailos g. 42, tel. (8 5) 278 5623, faks. (8 5) 278 5643, el. p. vilnius.vkti@vkti.gov.lt